سه شنبه 24 مهر 1397 - 06 صفر 1440
جستجو :
  کارگاهها

29/7/89: جستجوي منابع الكترونيكي پيشرفته

27/8/89: آشنایی با نرم افزار Reference Manager

18/9/89: فراتحلیل (متاآنالیز)

30/10/89: چگونه يك مقاله بخوانيم؟

کارگاه یک روزه "مراقبت تکاملی نوزادان (NIDCAP) در بخش زایمان و  نوزادان" 28/1/93 ، 29/3/93، 6/9/93