سه شنبه 24 مهر 1397 - 06 صفر 1440
جستجو :
  معرفی مرکز
 
مركز تحقيقات سلامت باروري زنان در مورخه 30/10/88 با مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، در بيمارستان الزهرا قعاليت خود را آغاز نموده است.

رياست مركز : خانم دكتر الهه اولاد صاحب مدارك

معاون پژوهشي مركز: خانم دكتر لعيا فرزدي

اعضاي موسس اين مركز 8 نفر شامل 3 نفر متخصص زنان با فلوشيپ انكولوژي،‌ 2 نفر متخصص زنان با فلوشيپ پره ناتالوژي،‌2 نفر متخصص زنان با فلوشيپ نازايي، يك نفر پاتولوژيست مي باشند.

اعضاي غير موسس مركز 6 نفر شامل: 1 نفر متخصص زنان(فلوشيپ انكولوژي)، 1 نفر متخصص زنان (فلوشیپ اروگاینوکولوژی) نفر بيوشيمي باليني، 1 نفر فلوشيپ توكسيكولوژي، 1 نفر دانشيار علوم تشريح و بافت شناسي و 1 نفر متخصص نوزادان مي باشند.


تجهيزات:
8 دستگاه كامپيوتر
4 دستگاه پرينتر
2 دستگاه اسكنر
1 دستگاه ويدئو پروژكتور
1 دستگاه تلفكس
1 دستگاه تلویزیون
 
 
  معرفی مرکز
 
مركز تحقيقات سلامت باروري زنان در مورخه 30/10/88 با مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، در بيمارستان الزهرا قعاليت خود را آغاز نموده است.

رياست مركز : خانم دكتر الهه اولاد صاحب مدارك

معاون پژوهشي مركز: خانم دكتر لعيا فرزدي

اعضاي موسس اين مركز 8 نفر شامل 3 نفر متخصص زنان با فلوشيپ انكولوژي،‌ 2 نفر متخصص زنان با فلوشيپ پره ناتالوژي،‌2 نفر متخصص زنان با فلوشيپ نازايي، يك نفر پاتولوژيست مي باشند.

اعضاي غير موسس مركز 6 نفر شامل: 1 نفر متخصص زنان(فلوشيپ انكولوژي)، 1 نفر متخصص زنان (فلوشیپ اروگاینوکولوژی) نفر بيوشيمي باليني، 1 نفر فلوشيپ توكسيكولوژي، 1 نفر دانشيار علوم تشريح و بافت شناسي و 1 نفر متخصص نوزادان مي باشند.


تجهيزات:
8 دستگاه كامپيوتر
4 دستگاه پرينتر
2 دستگاه اسكنر
1 دستگاه ويدئو پروژكتور
1 دستگاه تلفكس
1 دستگاه تلویزیون